Các kiểu truy xuất thông tin danh mục trong wordpress

Category là phần tử được dùng một cách phổ biến và thường xuyên nhất trong WordPress. Nhưng lấy category như thế nào để nhanh nhất và dễ dùng nhất thì lại là cả một vấn đề cần quan tâm. làm sao để lấy thông tin... Xem thêm

vào 15 March, 2018

một trong 3 ngôn ngữ quan trọng trọng để hình thành nên 1 trang web tĩnh đó là: HTML, CSS, JAVASCIPT. Theo mình CSS đóng vai trò quan trọng nhất trong website, Theo bạn điều quan trong nhất khi một người không chuyên hay một... Xem thêm

vào 16 April, 2017

Thẻ  head được coi như là nơi định nghĩa hay là đầu vào cho một tài liệu html. các thẻ nằm trong nó có thể là một đoạn javasctip, 1 đoạn css, hay đường đến liên các đến các tài liệu bên ngoài hoặc có thể... Xem thêm

vào 13 April, 2017
Bố cục HTML cơ bản của một website

Ví dụ cấu trúc HTML cơ bản !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được sử dụng trong trang web (tham khảo: W3C). Ta có thêm một tham số đó là html. Tham số html này... Xem thêm

vào 13 April, 2017

Khi nói đến HTML thì chúng ta không thể không nhắc đến 1 đặc sản của HTML đó là các phần tử HTML (HTML Elements)  được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các thẻ Trong HTML luôn bắt đầu bằng ký tự nhỏ hơn... Xem thêm

vào 12 April, 2017

Chào mừng các bạn đến với series học tập về HTML cơ bản. Đây là kiến thức cơ bản và cần thiết nhất khi bạn muốn bắt đầu lập trình 1 website. Không riêng gì các lập trình viên cho dù bạn là một biên... Xem thêm

vào 11 April, 2017